top of page
Yellow Tin Wall
Азијске свеске
Часопис за Регионалне студије Азије
ISSN 2217-8813
UDC 32(5)
Asian Issues
AS.jpg

УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ

У Азијским свескама прихватамо текстове припремљене на следећи начин:

Радови се пишу на енглеском језику.

Прихватамо радове само у Microsoft Word (.doc, .docx)  формату, послате на нашу и-мејл адресу office@ias.rs 

Уз рукопис аутори су у обавези да доставе попуњену и потписану Изјаву о ауторству у pdf формату, коју могу преузети

1. Форматирање текста:

     

     -  Фонт Times New Roman, величина основног текста 12; поднаслови су болд, други степен поднаслова је у курзиву

     -  Насловна страна која садржи наслов текста, име аутора, звања аутора, контакт податке;

     -  На првој страни текста:

               * име аутора, звања аутора (у фусноти)

               * наслов текста (величина фонта 14)

               * апстракт и кључне речи

     -  Једноструки проред у целом документу

     -  Двоструки проред (уместо увлачења реда) за означавање новог параграфа или пасуса

     -  Број стране центриран на дну сваке стране

     -  Горње, доње и бочне маргине не мање од 2,2 цм

     -  Рукопис може да садржи највише 6000 речи (искључујући табеле, графиконе и изворе)

     - на крају рада дати списак референци

               * списак референци се сортира по енглеском алфабету по презимену аутора

               * референце не треба нумерисати

               * наводе се само референце наведене у тексту

     - након списка референци наводи се име и презиме аутора, наслов рада, апстракт и кључне речи на српском

2. Навођење и списак референци

 У Азијским свескама користи се Оксфордски стил цитирања - навођење извора употребом фуснота.

               * за навођење извора у тексту (у фусноти) служити се следећим општим правилима:

     > за навођење монографија:

D. Mitrovic,  From Socialist Modernization to Chinese Dream, Institute for Asian Studies, Belgrade, 2019, p. 171.

     > за навођење чланка у часопису:

D. Mitrovic , “USA President Trump`s First Asian Tour – From 'America First' to Indo Pacific”, Asian Issues, Vol. 3, No. 1, 2017, p. 15.

     > за навођење поглавља у књизи/зборнику радова:

D. Mitrovic, “China`s Belt and Road Initiative: Connecting and Transforming Initiative”, in Yu Cheng et al. (eds.), The Belt and Road Initiative in the Global Arena: Chinese and European Perspectives, Palgrave MacMillan, Singapore, 2018.

     > за навођење чланка/извора са Интернета:

S. Strangio, "Southeast Asian Leaders Air Fears Over US-China Rivalry", The Diplomat, September 24, 2020, Available at: https://thediplomat.com/2020/09/southeast-asian-leaders-air-fears-over-us-china-rivalry/

“Full text of Chinese President Xi Jinping`s Speech at the 18th SCO Qingdao Summit”, Xinhua, Available at: http://www.xinhuanet.com/english/2018-06/10/c_137244587.htm

          * Листа референци

На крају рада прилаже се списак коришћених референци које сe наводе по правилима која важе и за навођење референци у фуснотама са тим што се најпре наводи презиме аутора, а затим иницијал имена.

Пример: Mitrovic D.,  From Socialist Modernization to Chinese Dream, Institute for Asian Studies, Belgrade, 2019.

bottom of page